Bosch Yetkili Servis
Bosch Klima Bakım .
Bosch Teknik Servis
.
  Ana Sayfa  
  Servis Çağır  
  Klima  
  Kombi  
  Sık Sorulan Sorular
  İletişim

Bosch Yetkili Teknik Servis

» Hizmet Bölgelerimiz
» Beykoz Bosch
» Kadıköy Bosch
» Kartal Bosch
» Üsküdar Bosch
» Ümraniye Bosch
» Pendik Bosch
» Tuzla Bosch
» Maltepe Bosch
» Sultanbeyli Bosch
» Haberler ve Duyurular
» Kombi Yetkili Servisleri
» Kombi Yetkili Bayileri
» Klima Yetkili Servisleri
» Klima Yetkili Bayileri

BOSCH & SIEMENS SERVİS
 

BOSCH KOMBİ ONARIM KLAVUZU


Haberlere Geri Dön | Arşiv

‹çindekiler ‹çindekiler Emniyetle ‹lgili Uyar›lar 3 Sembol Aç›klamalar› 3 1 Hidrolik Diyagram 4 1.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 4 1.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 5 2 Bosch-Heatronic Ünitesi Fonksiyonu 6 2.1 Otomatik Test 6 2.2 S›cakl›k Gösterimi 6 2.3 Ar›za Gösterimi 6 2.4 Özel ‹flletim Programlar› Gösterimi 6 2.5 Servis Fonksiyonlar› 7 3 Elektrik Devre fiemas› 11 3.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 11 3.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 12 4 Elektrik Ölçüm Tablolar› 13 4.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 13 4.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 13 5 Hata Arama 15 5.1 Hata Tablolar›n›n (Syf. 17-46) Kullan›m›yla ‹lgili Aç›klamalar 15 5.2 Ar›zalar›n Gösterimi 15 5.3 Hata Kodlar› 17 6 Sensör De¤erleri 48 6.1 At›k Gaz Sensörü (NTC) 48 6.2 Kullan›m Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 48 6.3 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 48 3 Emniyetle ‹lgili Uyar›lar Emniyetle ‹lgili Uyar›lar Onar›mlar ® Onar›m ifllemleri, yaln›zca yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r ! ® Cihazda çal›flma yapmadan önce ana flalter kapat›lmal›d›r ! ® Ana flalter kapal›yken elektronik karttaki ve kumanda kutusu içindeki baz› elemanlar hala gerilim alt›nda olacakt›r. Bu nedenle : ® Elektrik ileten bölümlerde çal›flma yapmadan önce cihaz›n gerilim beslemesi kesilmelidir(Örn. Sigorta, LS fialteri) ! ® At›k gaz tahliye eden parçalarda de¤ifliklik yap›lmamal›d›r. ® Cihazda yaln›zca orijinal yedek parçalar kullan›lmal›d›r! Kullan›c›n›n Bilgilendirilmesi ® Kullan›c›, cihazda de¤ifliklik veya bak›m / onar›m ifllemi yapmamas› gerekti¤i hususunda bilgilendirilmelidir. ® Kullan›c›, cihazdaki periyodik bak›m›n gereklili¤i hususunda ayd›nlat›lmal›d›r (arzu edilmesi halinde bak›m sözleflmesi ). Sembol Aç›klamalar› Afla¤›daki sinyal kelimeler, muhtemelen ortaya ç›kabilecek hasara karfl› tedbir al›nmamas› halinde söz konusu olabilecek tehlikenin derecesini ifade etmektedir. • Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç›kabilir anlam›ndad›r. • Uyar›: Hafif ferdi zarar veya a¤›r maddi zarar anlam›ndad›r. • Tehlike: A¤›r ferdi zarar ortaya ç›kabilir anlam›ndad›r. Emniyetle ilgili metin içindeki aç›klamalar, gri renk fon üzerinde bir uyar› üçgeniyle belirtilmifltir. Bu aç›klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir. i Metin içindeki aç›klamalar, yandaki sembolle gösterilmifltir. Bu aç›klamalar, ayr›ca yatay çizgiler içine al›nm›flt›r. 4 Hidrolik Diyagram 1 Hidrolik Diyagram 1.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 3 Meme Bas›nc› Ölçüm A¤z› 4 Heatronic Kumanda Ünitesi 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.1 At›k Gaz Emn. Sensörü 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 7 Gaz Girifl Bas›nc› Ölçüm A¤z› 8.1 Manometre 11 By-pass Hatt› 13 Montaj / Ba¤l. Plakas› 14 Su Tahliye Sifonu 15 Emniyet Ventili (Is›tma Devresi) 18 Sirkülasyon Pompas› 20 Genleflme Tank› 26 Azot Doldurma Ventili 27 Otomatik Pürjör 29 Enjektör Memeleri 30 Brülör 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 35 Eflanjör 36 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 38 Su Doldurma Vanas› 39 Davlumbaz 43 Is›tma Suyu Gidifl 44 S›cak Kul. Suyu Ç›k›fl 45 Gaz Girifli 46 So¤uk Su Girifli 47 Is›tma Suyu Dönüfl 48 At›k Su 52 Magnet Ventil 1 52.1 Magnet Ventil 2 53 Bas›nç Regülatörü 55 Gaz Süzgeci 56 CE 428 Gaz Armatürü 57 Ana Gaz Ventili 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 63 Max. Gaz Debisi Ayar Vidas› 64 Min. Gaz Debisi Ayar Vidas› (Start Ayar›) 69 Reglaj Ventili 84 Motor (3 Yollu Vana) 88 Hidrolik fialter (3 Yollu Vana) 91 Emn. Ventili (Kul. Suyu) 93 Su Debi Regülatörü (ayarlanabilir) 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 355 Sekonder Eflanjör 361 Boflaltma Vanas› 406 Su Süzgeci (Kull. Suyu) 407 Su Debi Limitörü 409 Kul. Suyu Sirkülasyon Ba¤l. 411 Yanma Odas› 413 Debi Ölçer 27 26 20 7 63 55 56 53 64 3 52 52.1 69 57 33 29 30 32 15 47 48 14 8.1 84 361 18 38.1 88 413 406 411 39 43 44 46 38 6.3 11 13 45 355 409 91 407 93 4 61 317 max max 1 2 3 4 5 E ECO 0 J J 6 36 35 6.1 Resim 1 5 Hidrolik Diyagram 1.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 3 Meme Bas›nc› Ölçüm A¤z› 4 Heatronic Kumanda Ünitesi 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 7 Gaz Girifl Bas›nc› Ölçüm A¤z› 8.1 Manometre 11 By-pass Borusu 13 Montaj / Ba¤l. Plakas› 14 Su Tahliye Sifonu 15 Emniyet Ventili (Is›tma Devresi) 18 Sirkülasyon Pompas› 20 Genleflme Tank› 26 Azot Doldurma Ventili 27 Otomatik Pürjör 29 Enjektör Memeleri 30 Brülör 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 35 Eflanjör 36 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 38 Su Doldurma Vanas› 43 Is›tma Suyu Gidifl 44 S›cak Kul. Suyu Ç›k›fl 45 Gaz Girifli 46 So¤uk Su Girifli 47 Is›tma Suyu Dönüfl 48 At›k Su 52 Magnet Ventil 1 52.1 Magnet Ventil 2 53 Bas›nç Regülatörü 55 Gaz Süzgeci 56 CE 428 Gaz Armatürü 57 Ana Gaz Ventili 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 63 Max. Gaz Debisi Ayar Vidas› 64 Min. Gaz Debisi Ayar Vidas› (Start Ayar›) 69 Reglaj Ventili 84 Motor (3 Yollu Vana) 88 Hidrolik fialter (3 Yollu Vana) 91 Emn. Ventili (Kul. Suyu) 93 Su Debi Regülatörü (ayarlanabilir) 226 Fan 228 Diferansiyel Bas›nç fialteri 229 Taze Hava Kamaras› 234 At›k Gaz Ölçüm A¤z› 234.1 Yanma Havas› Ölçüm A¤z› 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 355 Sekonder Eflanjör 361 Boflaltma Vanas› 406 Su Süzgeci (Kull. Suyu) 407 Su Debi Limitörü 409 Kul. Suyu Sirkülasyon Ba¤l. 411 Yanma Odas› 412 Dif. Bas›nç fialteri Ba¤l. 413 Debi Ölçer 27 26 20 7 63 55 56 53 64 3 52 52.1 69 57 33 29 30 32 413 406 229 411 226 43 44 46 38 6.3 13 45 355 409 91 407 93 412 228 J J 6 36 35 4 61 317 47 84 48 14 361 15 8.1 88 18 234.1 234 Resim 2 6 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› Heatronic kumanda ünitesi; gidifl suyu s›cakl›¤›n›n aktüel de¤eri ile cihazdaki hata kodlar›n›n dönüflümlü gösteriminin yan›nda ayr›ca, tüm sensör s›cakl›klar›n›n ve ventil, flalter ve benzeri elemanlar›n lojik hallerinin sorgulanmas›n› mümkün k›lmaktad›r. 2.1 Otomatik Test Cihaz›n aç›lmas›yla birlikte, yaklafl›k 5 saniye süreyle bir otomatik test algoritmas› devreye girer. Bu otomatik test süresince displayde, birbiri ard›nca afla¤›daki hata kodlar› görüntüye gelir : P2 ® P3 ® P4 ® P6 ® S›cakl›k Gösterimi 2.2 S›cakl›k Gösterimi Normal iflletme esnas›nda Heatronic display (iki haneli), primer devre s›cakl›¤›n› gösterir (›s›tma iflletmesinde gidifl suyu s›cakl›¤›). ‹ki dijitli (haneli) display, 00 - 99 °C aras›ndaki bir s›cakl›k de¤erini gösterebilir. 2.3 Ar›za Gösterimi Ar›zalar, alfa numerik bir kodla ifade edilir (gösterilir). Böylelikle ar›zan›n nedeni, h›zl› ve emin bir flekilde tespit olunur ve giderilir. Gösterilen ar›zalar 4 gruba ayr›lm›flt›r : • ON/OFF flalterine müdahale edilinceye kadar cihaz kilitli kal›r (örn. C4, C6, ... hata kodlar›nda). • Cihaz, s›n›rl› iflletmede çal›flmaya devam eder (örn. A7, A8, AA, AC, CA, CC, ...). • Hata giderilinceye kadar cihaz kilitli kal›r (örn. A3, A4, b1, C1, d3, E2, ...). • reset butonuna bas›l›ncaya kadar cihaz kilitli kal›r ( reset butonu yan›p söner) (örn. E0, E9, EA, F7, FA, Fd, ... hata kodlar›nda). i Cihaz›n resetlenmesi : ® reset butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. 2.4 Özel ‹flletim Programlar› Gösterimi Örn. 45 _ _ 45 (Sürekli min. güç) Displayde, dönüflümlü olarak gidifl suyu s›cakl›¤› ve _ _ görüntüye gelir. Fonksiyon, servis modunda haf›zaya al›nm›flt›r. • Cihaz, sabit olarak min. güçte çal›fl›r. ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Displayde 2.0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. K›sa bir süre sonra displayde, 1(min. s›cak su gücü) veya 3 (min. ›s›tma gücü) görüntüye gelir. ® Displayde 0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini sola do¤ru çevirin. ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. Displayde gidifl suyu s›cakl›¤› görüntüye gelir. Örn. 55 - - 55 (Sürekli max. güç) Displayde, dönüflümlü olarak gidifl suyu s›cakl›¤› ve - - görüntüye gelir. Fonksiyon, servis modunda haf›zaya al›nm›flt›r. • Cihaz, sabit olarak max. güçte çal›fl›r. ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Displayde 2.0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. K›sa bir süre sonra displayde 2 (max. güç) görüntüye gelir. ® Displayde 0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini sola do¤ru çevirin. ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. Displayde gidifl suyu s›cakl›¤› görüntüye gelir. 7 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2.5 Servis Fonksiyonlar› 2.5.1 1. Servis Düzlemi Operasyon Bir servis fonksiyonunu de¤ifltirmek veya sorgulamak için : ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Arzulanan servis kodu displayde görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. Seçilen fonksiyonun aktüel de¤eri, yaklafl›k 5 saniye sonra displayde görüntüye gelir. ® Gerekiyorsa de¤eri de¤ifltirmek için dü¤mesini çevirin. Servis fonksiyonunun de¤ifltirimesi veya sorgulanmas›ndan sonra : ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ® ve dü¤melerini bafllang›çtaki ayarl› olan de¤erlerine getirin. 1. servis düzlemindeki tüm de¤erleri fabrika ç›k›fl ayar›na geri getirmek (resetlemek)için : ® Cihaz› kapat›n. ® butonuna bas›n ve bas›l› tutun. ® Cihaz› aç›n, butonunu bas›l› tutun.Displayde birbiri ard›nca afla¤›daki kodlar görüntüye gelir : P3 ® P4 ® r1. ® Displayde [ ] sembolü görüntüye gelinceye kadar butonunu yaklafl›k 8 saniye süreyle bas›l› tutun. Tablo 1 Tan›mlama Gösterge Sahas› Resetleme .0 2.0 2.4 2.5 2.2 Haf›zaya al›nm›fl ar›za bildirimi 0 - FF 0 0 - 3 0 Zaman fonks. olarak ateflleme denemeleri aras›ndaki bekleme zaman› 0 - 15 dak. 3 dak. Max. ›s›tma s›cakl›¤› 45 - 88 °C 88 °C De¤ifltirilebilen De¤erler ‹flletme Tarz› : 0 = Normal 1 = Min. 2 = Max. (Is›tma ve S›cak Su) 3 = Ayarlanan max. ›s›tma gücü 2.6 S›cakl›k (DT) fonksiyonu olarak ateflleme denemeleri aras›ndaki 0 - 30 K 0 K bekleme zaman› Pompa fialt Tarz› Kodlar› : 1 - 3 2 1 = Gidifl suyu NTC’ siyle kumanda 2 = Oda termostat›yla kumanda 3 = Pompa sürekli çal›fl›r. 8 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› Sadece Sorgulanabilen De¤erler .1 .2 .5 1.5 1.6 1.7 1.9 3.3 Tan›mlama Gösterge Sahas› Resetlem Gidifl suyu s›cakl›¤ 0 - 99 °C - Kullan›m suyu s›cakl›¤› 0 - 99 °C - Davlumbazdaki at›k gaz s›cakl›¤› (Format yxx) Oda termostat›n›n (TRQ21, TR100, TR200, ...) gerilim olarak s›cakl›k sinyali (Klemens 2) 1.4 TA 211E üzerinden belirlenen d›fl hava s›cakl›¤› -20 + 30 °C - TA 211E üzerinden belirlenen gidifl suyu s›cakl›¤› (›s›tma devresi) 0 - 99 °C - TW 2 Statüsü: 0 - 4 - 0 = Yok (mevcut de¤il) 1 = Dona karfl› koruma 3 = Otomatik 4 = Gündüz, gece Modül Kodlar› : 0 - 8 - 0, 2, 4, 5,7 = Modül alg›lanm›yor 1 = RAM 3 = BM1 6 = TA 211 E 8 = RAM2 ‹yonizasyon ak›m›n›n kalitesi : 0 - 3 - 0 = Ölçülemiyor 1 = Kötü 2 = ‹yi 3 = Çok iyi 1.2 Kod anahtar›n›n son 3 hanesi (TT-Nr. 8.714.411.yxx) Dönüflümlü olarak xx ve y gösterimi Tablo 2 0 - 199 °C - (yxx) y = 0 - 1 xx = 0 - 99 y = 0 - 9 - xx = 0 - 99 0 -24 VDC - 2.9 Cihaz›n aktüel gücü 0 - 99 % - 3.1 Gaz armatüründeki ak›m de¤eri 0 - 99 (x4) mA - 3.6 Software versiyon numaras› 3 x 2 Hane - 3.7 Türbinden geçen su debisi (Format yxx) 0-199x0,1 l/dak Ölçüm Birimi : 0,1 l/dak y = 0 - 1 xx = 0 - 99 9 Tan›mlama Resetleme 3.8 4.2 4.3 4.4 4.5 Displayin sadece sol hanesinin sorgulanabildi¤i fonksiyonlar : XY Gösterge Tablo 3 Dif. bas›nç flalteri sinyali (Düflük Bas›nç) 0 = Aç›k - 1 = Kapal› Program Saati Kanal 1 (Is›tma) 0 = Kapal› - 1 = Is› Talebi RAM üzerinden ekstern (har›ci) pompa 0 = Kilitli - kapatmas› (Klemens 5) 1 = Is› Talebi Toplam ›s› talebi, Örn. TA 211E, TR 200 veya 0 = Kilitli - gidifl suyu - NTC’ si 1 = Is› Talebi S›cak kul. suyu talebi, Mikroflalter 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Displayin sadece sa¤ henesinin sorgulanabildi¤i fonksiyonlar : 3.9 4.2 4.3 4.5 4.6 Tablo 4 Tan›mlama XY Gösterge Resetleme ON/OFF Oda Termostat› 0 = Kilitli - (Klemens Ls - Lr) 1 = Is› Talebi Program Saati Kanal 2 (S›cak Kul. Suyu Boyleri) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi TA 211E ‘den ›s› talebi 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi S›cak tutma fonksiyonu, Eflanjör 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Dahili sorgulama (Fonksiyon 2.4, 2.6) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 3.9 Ekstern (harici) denetleyici (Klemens 8 - 9) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi 10 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2.5.2 2. Servis Düzlemi Operasyon Bir servis fonksiyonunu de¤ifltirmek veya sorgulamak için : ® ve butonlar›na ayni anda bas›n ve displayde = = görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ve butonlar› yanar. ® Arzulanan servis kodu displayde görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. Seçilen fonksiyonun aktüel de¤eri, yaklafl›k 5 saniye sonra displayde görüntüye gelir. ® Gerekiyorsa de¤eri de¤ifltirmek için dü¤mesini çevirin. Servis fonksiyonunu de¤ifltirdikten veya sorgulad›ktan sonra : ® ve butonlar›na ayni anda bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ® ve dü¤melerini bafllang›çtaki ayarl› olan de¤erlerine getirin. Tüm ayar de¤erlerini fabrika ç›k›fl ayarlar›na geri getirmek (resetlemek) için : ® Cihaz› kapat›n. ® ve butonlar›na birlikte bas›n ve bas›l› tutun. ® Cihaz› aç›n, ve butonlar›n› bas›l› tutun. Displayde birbiri ard›nca afla¤›daki kodlar görüntüye gelir. P3 ® P4 ® r2. ® Displayde [ ] sembolü görüntüye gelinceye kadar ve butonlar›n› yaklafl›k 8 saniye süreyle birlikte bas›l› tutun. De¤ifltirilebilen De¤erler Tablo 5 5.0 5.1 5.3 Tan›mlama Gösterge Sahas› Reset De¤eri Max. ›s›tma gücü (›s›tma devresi) 0 - 99 % 99 Gaz beslemesi olmaks›z›n ateflleme 0 = OFF 0 elektrodlar› testi 1 = ON At›k gaz sensörü s›cakl›k s›n›rlamas› : 0 - 2 0 0 = S›n›rlama yok 1 = 100 °C’ ta s›n›rl› 2 = Gidifl suyu s›cakl›¤›na ba¤›ml› olarak s›n›rlama (sadece Avusturya için) 5.4 Min. gidifl suyu s›cakl›¤› (›s›tma devresi) 0 - 99 °C 45 5.5 Min. ›s›tma gücü (›s›tma devresi) 0 - 99 % 0 11 Elektrik Devre fiemas› 4.1 Ateflleme Trafosu 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.1 At›k Gaz Emn. Sensörü 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 18 Sirkülasyon Pompas› 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 36.1 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 52 Magnet Ventil 1 (Emn.) 56 CE 428 Gaz Armatürü 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 68 Magnet Ventil 2 (Modülasyon) 84 Kumanda Magneti / Hidro fialter 135 Ana fialter 136 Gidifl Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 151 Sigorta T 2,5 A, AC 230 V 153 Trafo 161 Köprü 300 Kod Anahtar› 302 Toprak Ba¤l. 310 Kul. Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 312 Sigorta T 1,6 A 313 Sigorta T 0,5 A 314 Entegre Tip D›fl Hava Term. TA 211 E Soket Girifli 315 Oda Term. Klemensi Ba¤l. 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 318 DT 1/2 Program Saati Soket Girifli (Cihaza Montaj Tipi) 325 Elektronik Kart 328 Klemens Kutusu AC 230 V 328.1 230V Term. Ba¤l. (LS/LR köprüsünü ç›kart›n) 363 Brülör ‹flletmesi Kontrol Lambas› 364 ON/OFF Kontrol Lambas› 365 Bacac› Butonu 366 Servis Butonu 367 ECO Butonu 413 Debi Ölçer Resim 3 6.3 36.1 315 1 2 4 7 8 9 302 ECO 68 161 136 310 33 25V 230V/AC L N Ns Ls LR 313 18 151 32 314 153 300 52 230V M 56 6 135 328 318 312 328.1 4.1 6 720 610 309-07.1D 364 365 61 317 366 367 363 325 84 M 413 6.1 3 Elektrik Devre fiemafl› 3.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 12 3.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) Elektrik Devre fiemas› 4.1 Ateflleme Trafosu 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 18 Sirkülasyon Pompas› 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 36.1 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 52 Magnet Ventil 1 (Emn.) 56 CE 428 Gaz Armatürü 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 68 Magnet Ventil 2 (Modülasyon) 84 Kumanda Magneti / Hidro fialter 135 Ana fialter 136 Gidifl Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 151 Sigorta T 2,5 A, AC 230 V 153 Trafo 161 Köprü 226 Fan 228 Diferansiyel Bas›nç fialteri 300 Kod Anahtar› 302 Toprak Ba¤l. 310 Kul. Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 312 Sigorta T 1,6 A 313 Sigorta T 0,5 A 314 Entegre Tip D›fl Hava Term. TA 211 E Soket Girifli 315 Oda Term. Klemensi Ba¤l. 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 318 DT 1/2 Program Saati Soket Girifli (Cihaza Montaj Tipi) 325 Elektronik Kart 328 Klemens Kutusu (AC 230 V) 328.1 230V Term. Ba¤l. (LS/LR köprüsünü ç›kart›n) 363 Brülör ‹flletmesi Kontrol Lambas› 364 ON/OFF Kontrol Lambas› 365 Bacac› Butonu 366 Servis Butonu 367 ECO Butonu 413 Debi Ölçer 6.3 36.1 315 1 2 4 7 8 9 302 ECO 68 161 136 310 33 25V 230V/AC L N Ns Ls LR 313 18 151 32 314 153 300 52 230V M 56 6 135 328 318 312 328.1 4.1 6 720 610 310-08.1D 364 365 61 317 366 367 363 325 84 226 M 228 M 413 Resim 4 13 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) Poz. Tan›mlama Ölçüm Noktas› Olmas› Gereken De¤er Heatronic- Parametresi Tolerans Aç›klama 6 Beyaz Soket Klemens : 5 - 6 Kablo Rengi : Siyah 0 W  110 °C 6.1 20 °C => 14.7 k W 70 °C => 2.3 kW Parametre 0.5 0 - 199 °C [yXX] OFF S›cakl›¤› = = 72 .. 90 °C 6.3 25 °C => 12W kW 60 °C = > 3.25W kW Parametre 0.2 0 – 99 °C ± 0,5 kWW 18 160 W W 117WW 117 WW Pompa ba¤lant›s›nda ölçün 32 ~ 4 – 5 mA 36.1 W W Parametre 0.1 0 – 99 °C ± 1 kWW ± 40 WW 52 164 WW ± 17 WW 68 40 W min.: 180 mA max.: 400 mA Parametre 3.1 0 – 99 x 4 mA ± 3 WW 84 24 V DC 151 Cihaz›n gerilim beslemesini kesin ! 153 Girifl Klemens : 5–7 Ç›k›fl Klemens: 10–11 Klemens: 12–13 41 W 1,4 W 0,2 W Tarafoda ölçüm yap›l›rken cihaz›n gerilim beslemesi kesilmifl olmal›d›r ! 312 Sigorta T 1,6 A 24 V DC Sigorta W 313 Sigorta T 0,5 A 5 V DC W 315 Oda Termostat Ba¤lant›s› 1 – 4 2 – 4 24 Vcc 6,5 – 20 Vcc Parametre 1.4 413 Debi Sensörü S›c. Kul. Suyu (Türbin) Beyaz Soket Klemens: 16-19-20 Kablo Rengi : Siyah 9,6 ±2Hz = 1,5l/ d a k . 68,7 ±6 Hz = 10 l/dak. Parametre 3.7 0 - 199 0.1 l/dak. [yXX] Tablo 6 Limit Termostat Ana Eflanjör S›cakl›k S›n›r› = At›k Gaz NTC Sensör Beyaz Soket Klemens : 14 - 15 Kablo Rengi : Siyah Kul. Suyu Ç›k›fl› NTC Sensör Beyaz Soket Klemens : 17 - 18 Kablo Rengi : Oranj Pompa ‹fll. Tarz› 1 ‹fll. Tarz› 2 ‹fll. Tarz› 3 ‹yonizasyon Elektrodu Beyaz Soket Klemens : 11 Kablo Rengi : Siyah Gidifl Suyu NTC Sensörü Beyaz Soket Klemens : 12 - 13 Kablo Rengi : K›rm›z› 25 °C => 10 k W 100 °C => 0.68 k W Gaz Emn. Ventili 1 Beyaz Soket Klemens : 7 - 8 Kablo Rengi : Kahve Gaz Armatürü Beyaz Soket Klemens : 1 - 2 Kablo Rengi : Mavi 3 Yollu Vana Beyaz Soket Klemens : 1-2-3 Kablo Rengi : Viyolet Sigorta T2.5 A, 230 VAC Sigortan›n kendisinde 0 W Heatronic Trafo 0 Sigorta 0 W 14 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) Poz. Tan›mlama Ölçüm Noktas› Olmas› Gereken‹çindekiler ‹çindekiler Emniyetle ‹lgili Uyar›lar 3 Sembol Aç›klamalar› 3 1 Hidrolik Diyagram 4 1.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 4 1.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 5 2 Bosch-Heatronic Ünitesi Fonksiyonu 6 2.1 Otomatik Test 6 2.2 S›cakl›k Gösterimi 6 2.3 Ar›za Gösterimi 6 2.4 Özel ‹flletim Programlar› Gösterimi 6 2.5 Servis Fonksiyonlar› 7 3 Elektrik Devre fiemas› 11 3.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 11 3.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 12 4 Elektrik Ölçüm Tablolar› 13 4.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 13 4.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 13 5 Hata Arama 15 5.1 Hata Tablolar›n›n (Syf. 17-46) Kullan›m›yla ‹lgili Aç›klamalar 15 5.2 Ar›zalar›n Gösterimi 15 5.3 Hata Kodlar› 17 6 Sensör De¤erleri 48 6.1 At›k Gaz Sensörü (NTC) 48 6.2 Kullan›m Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 48 6.3 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 48 3 Emniyetle ‹lgili Uyar›lar Emniyetle ‹lgili Uyar›lar Onar›mlar ® Onar›m ifllemleri, yaln›zca yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r ! ® Cihazda çal›flma yapmadan önce ana flalter kapat›lmal›d›r ! ® Ana flalter kapal›yken elektronik karttaki ve kumanda kutusu içindeki baz› elemanlar hala gerilim alt›nda olacakt›r. Bu nedenle : ® Elektrik ileten bölümlerde çal›flma yapmadan önce cihaz›n gerilim beslemesi kesilmelidir(Örn. Sigorta, LS fialteri) ! ® At›k gaz tahliye eden parçalarda de¤ifliklik yap›lmamal›d›r. ® Cihazda yaln›zca orijinal yedek parçalar kullan›lmal›d›r! Kullan›c›n›n Bilgilendirilmesi ® Kullan›c›, cihazda de¤ifliklik veya bak›m / onar›m ifllemi yapmamas› gerekti¤i hususunda bilgilendirilmelidir. ® Kullan›c›, cihazdaki periyodik bak›m›n gereklili¤i hususunda ayd›nlat›lmal›d›r (arzu edilmesi halinde bak›m sözleflmesi ). Sembol Aç›klamalar› Afla¤›daki sinyal kelimeler, muhtemelen ortaya ç›kabilecek hasara karfl› tedbir al›nmamas› halinde söz konusu olabilecek tehlikenin derecesini ifade etmektedir. • Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç›kabilir anlam›ndad›r. • Uyar›: Hafif ferdi zarar veya a¤›r maddi zarar anlam›ndad›r. • Tehlike: A¤›r ferdi zarar ortaya ç›kabilir anlam›ndad›r. Emniyetle ilgili metin içindeki aç›klamalar, gri renk fon üzerinde bir uyar› üçgeniyle belirtilmifltir. Bu aç›klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir. i Metin içindeki aç›klamalar, yandaki sembolle gösterilmifltir. Bu aç›klamalar, ayr›ca yatay çizgiler içine al›nm›flt›r. 4 Hidrolik Diyagram 1 Hidrolik Diyagram 1.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 3 Meme Bas›nc› Ölçüm A¤z› 4 Heatronic Kumanda Ünitesi 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.1 At›k Gaz Emn. Sensörü 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 7 Gaz Girifl Bas›nc› Ölçüm A¤z› 8.1 Manometre 11 By-pass Hatt› 13 Montaj / Ba¤l. Plakas› 14 Su Tahliye Sifonu 15 Emniyet Ventili (Is›tma Devresi) 18 Sirkülasyon Pompas› 20 Genleflme Tank› 26 Azot Doldurma Ventili 27 Otomatik Pürjör 29 Enjektör Memeleri 30 Brülör 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 35 Eflanjör 36 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 38 Su Doldurma Vanas› 39 Davlumbaz 43 Is›tma Suyu Gidifl 44 S›cak Kul. Suyu Ç›k›fl 45 Gaz Girifli 46 So¤uk Su Girifli 47 Is›tma Suyu Dönüfl 48 At›k Su 52 Magnet Ventil 1 52.1 Magnet Ventil 2 53 Bas›nç Regülatörü 55 Gaz Süzgeci 56 CE 428 Gaz Armatürü 57 Ana Gaz Ventili 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 63 Max. Gaz Debisi Ayar Vidas› 64 Min. Gaz Debisi Ayar Vidas› (Start Ayar›) 69 Reglaj Ventili 84 Motor (3 Yollu Vana) 88 Hidrolik fialter (3 Yollu Vana) 91 Emn. Ventili (Kul. Suyu) 93 Su Debi Regülatörü (ayarlanabilir) 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 355 Sekonder Eflanjör 361 Boflaltma Vanas› 406 Su Süzgeci (Kull. Suyu) 407 Su Debi Limitörü 409 Kul. Suyu Sirkülasyon Ba¤l. 411 Yanma Odas› 413 Debi Ölçer 27 26 20 7 63 55 56 53 64 3 52 52.1 69 57 33 29 30 32 15 47 48 14 8.1 84 361 18 38.1 88 413 406 411 39 43 44 46 38 6.3 11 13 45 355 409 91 407 93 4 61 317 max max 1 2 3 4 5 E ECO 0 J J 6 36 35 6.1 Resim 1 5 Hidrolik Diyagram 1.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) 3 Meme Bas›nc› Ölçüm A¤z› 4 Heatronic Kumanda Ünitesi 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 7 Gaz Girifl Bas›nc› Ölçüm A¤z› 8.1 Manometre 11 By-pass Borusu 13 Montaj / Ba¤l. Plakas› 14 Su Tahliye Sifonu 15 Emniyet Ventili (Is›tma Devresi) 18 Sirkülasyon Pompas› 20 Genleflme Tank› 26 Azot Doldurma Ventili 27 Otomatik Pürjör 29 Enjektör Memeleri 30 Brülör 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 35 Eflanjör 36 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 38 Su Doldurma Vanas› 43 Is›tma Suyu Gidifl 44 S›cak Kul. Suyu Ç›k›fl 45 Gaz Girifli 46 So¤uk Su Girifli 47 Is›tma Suyu Dönüfl 48 At›k Su 52 Magnet Ventil 1 52.1 Magnet Ventil 2 53 Bas›nç Regülatörü 55 Gaz Süzgeci 56 CE 428 Gaz Armatürü 57 Ana Gaz Ventili 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 63 Max. Gaz Debisi Ayar Vidas› 64 Min. Gaz Debisi Ayar Vidas› (Start Ayar›) 69 Reglaj Ventili 84 Motor (3 Yollu Vana) 88 Hidrolik fialter (3 Yollu Vana) 91 Emn. Ventili (Kul. Suyu) 93 Su Debi Regülatörü (ayarlanabilir) 226 Fan 228 Diferansiyel Bas›nç fialteri 229 Taze Hava Kamaras› 234 At›k Gaz Ölçüm A¤z› 234.1 Yanma Havas› Ölçüm A¤z› 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 355 Sekonder Eflanjör 361 Boflaltma Vanas› 406 Su Süzgeci (Kull. Suyu) 407 Su Debi Limitörü 409 Kul. Suyu Sirkülasyon Ba¤l. 411 Yanma Odas› 412 Dif. Bas›nç fialteri Ba¤l. 413 Debi Ölçer 27 26 20 7 63 55 56 53 64 3 52 52.1 69 57 33 29 30 32 413 406 229 411 226 43 44 46 38 6.3 13 45 355 409 91 407 93 412 228 J J 6 36 35 4 61 317 47 84 48 14 361 15 8.1 88 18 234.1 234 Resim 2 6 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› Heatronic kumanda ünitesi; gidifl suyu s›cakl›¤›n›n aktüel de¤eri ile cihazdaki hata kodlar›n›n dönüflümlü gösteriminin yan›nda ayr›ca, tüm sensör s›cakl›klar›n›n ve ventil, flalter ve benzeri elemanlar›n lojik hallerinin sorgulanmas›n› mümkün k›lmaktad›r. 2.1 Otomatik Test Cihaz›n aç›lmas›yla birlikte, yaklafl›k 5 saniye süreyle bir otomatik test algoritmas› devreye girer. Bu otomatik test süresince displayde, birbiri ard›nca afla¤›daki hata kodlar› görüntüye gelir : P2 ® P3 ® P4 ® P6 ® S›cakl›k Gösterimi 2.2 S›cakl›k Gösterimi Normal iflletme esnas›nda Heatronic display (iki haneli), primer devre s›cakl›¤›n› gösterir (›s›tma iflletmesinde gidifl suyu s›cakl›¤›). ‹ki dijitli (haneli) display, 00 - 99 °C aras›ndaki bir s›cakl›k de¤erini gösterebilir. 2.3 Ar›za Gösterimi Ar›zalar, alfa numerik bir kodla ifade edilir (gösterilir). Böylelikle ar›zan›n nedeni, h›zl› ve emin bir flekilde tespit olunur ve giderilir. Gösterilen ar›zalar 4 gruba ayr›lm›flt›r : • ON/OFF flalterine müdahale edilinceye kadar cihaz kilitli kal›r (örn. C4, C6, ... hata kodlar›nda). • Cihaz, s›n›rl› iflletmede çal›flmaya devam eder (örn. A7, A8, AA, AC, CA, CC, ...). • Hata giderilinceye kadar cihaz kilitli kal›r (örn. A3, A4, b1, C1, d3, E2, ...). • reset butonuna bas›l›ncaya kadar cihaz kilitli kal›r ( reset butonu yan›p söner) (örn. E0, E9, EA, F7, FA, Fd, ... hata kodlar›nda). i Cihaz›n resetlenmesi : ® reset butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. 2.4 Özel ‹flletim Programlar› Gösterimi Örn. 45 _ _ 45 (Sürekli min. güç) Displayde, dönüflümlü olarak gidifl suyu s›cakl›¤› ve _ _ görüntüye gelir. Fonksiyon, servis modunda haf›zaya al›nm›flt›r. • Cihaz, sabit olarak min. güçte çal›fl›r. ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Displayde 2.0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. K›sa bir süre sonra displayde, 1(min. s›cak su gücü) veya 3 (min. ›s›tma gücü) görüntüye gelir. ® Displayde 0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini sola do¤ru çevirin. ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. Displayde gidifl suyu s›cakl›¤› görüntüye gelir. Örn. 55 - - 55 (Sürekli max. güç) Displayde, dönüflümlü olarak gidifl suyu s›cakl›¤› ve - - görüntüye gelir. Fonksiyon, servis modunda haf›zaya al›nm›flt›r. • Cihaz, sabit olarak max. güçte çal›fl›r. ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Displayde 2.0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. K›sa bir süre sonra displayde 2 (max. güç) görüntüye gelir. ® Displayde 0 görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini sola do¤ru çevirin. ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. Displayde gidifl suyu s›cakl›¤› görüntüye gelir. 7 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2.5 Servis Fonksiyonlar› 2.5.1 1. Servis Düzlemi Operasyon Bir servis fonksiyonunu de¤ifltirmek veya sorgulamak için : ® butonuna bas›n ve displayde - - görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. butonu yanar. ® Arzulanan servis kodu displayde görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. Seçilen fonksiyonun aktüel de¤eri, yaklafl›k 5 saniye sonra displayde görüntüye gelir. ® Gerekiyorsa de¤eri de¤ifltirmek için dü¤mesini çevirin. Servis fonksiyonunun de¤ifltirimesi veya sorgulanmas›ndan sonra : ® butonuna bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ® ve dü¤melerini bafllang›çtaki ayarl› olan de¤erlerine getirin. 1. servis düzlemindeki tüm de¤erleri fabrika ç›k›fl ayar›na geri getirmek (resetlemek)için : ® Cihaz› kapat›n. ® butonuna bas›n ve bas›l› tutun. ® Cihaz› aç›n, butonunu bas›l› tutun.Displayde birbiri ard›nca afla¤›daki kodlar görüntüye gelir : P3 ® P4 ® r1. ® Displayde [ ] sembolü görüntüye gelinceye kadar butonunu yaklafl›k 8 saniye süreyle bas›l› tutun. Tablo 1 Tan›mlama Gösterge Sahas› Resetleme .0 2.0 2.4 2.5 2.2 Haf›zaya al›nm›fl ar›za bildirimi 0 - FF 0 0 - 3 0 Zaman fonks. olarak ateflleme denemeleri aras›ndaki bekleme zaman› 0 - 15 dak. 3 dak. Max. ›s›tma s›cakl›¤› 45 - 88 °C 88 °C De¤ifltirilebilen De¤erler ‹flletme Tarz› : 0 = Normal 1 = Min. 2 = Max. (Is›tma ve S›cak Su) 3 = Ayarlanan max. ›s›tma gücü 2.6 S›cakl›k (DT) fonksiyonu olarak ateflleme denemeleri aras›ndaki 0 - 30 K 0 K bekleme zaman› Pompa fialt Tarz› Kodlar› : 1 - 3 2 1 = Gidifl suyu NTC’ siyle kumanda 2 = Oda termostat›yla kumanda 3 = Pompa sürekli çal›fl›r. 8 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› Sadece Sorgulanabilen De¤erler .1 .2 .5 1.5 1.6 1.7 1.9 3.3 Tan›mlama Gösterge Sahas› Resetlem Gidifl suyu s›cakl›¤ 0 - 99 °C - Kullan›m suyu s›cakl›¤› 0 - 99 °C - Davlumbazdaki at›k gaz s›cakl›¤› (Format yxx) Oda termostat›n›n (TRQ21, TR100, TR200, ...) gerilim olarak s›cakl›k sinyali (Klemens 2) 1.4 TA 211E üzerinden belirlenen d›fl hava s›cakl›¤› -20 + 30 °C - TA 211E üzerinden belirlenen gidifl suyu s›cakl›¤› (›s›tma devresi) 0 - 99 °C - TW 2 Statüsü: 0 - 4 - 0 = Yok (mevcut de¤il) 1 = Dona karfl› koruma 3 = Otomatik 4 = Gündüz, gece Modül Kodlar› : 0 - 8 - 0, 2, 4, 5,7 = Modül alg›lanm›yor 1 = RAM 3 = BM1 6 = TA 211 E 8 = RAM2 ‹yonizasyon ak›m›n›n kalitesi : 0 - 3 - 0 = Ölçülemiyor 1 = Kötü 2 = ‹yi 3 = Çok iyi 1.2 Kod anahtar›n›n son 3 hanesi (TT-Nr. 8.714.411.yxx) Dönüflümlü olarak xx ve y gösterimi Tablo 2 0 - 199 °C - (yxx) y = 0 - 1 xx = 0 - 99 y = 0 - 9 - xx = 0 - 99 0 -24 VDC - 2.9 Cihaz›n aktüel gücü 0 - 99 % - 3.1 Gaz armatüründeki ak›m de¤eri 0 - 99 (x4) mA - 3.6 Software versiyon numaras› 3 x 2 Hane - 3.7 Türbinden geçen su debisi (Format yxx) 0-199x0,1 l/dak Ölçüm Birimi : 0,1 l/dak y = 0 - 1 xx = 0 - 99 9 Tan›mlama Resetleme 3.8 4.2 4.3 4.4 4.5 Displayin sadece sol hanesinin sorgulanabildi¤i fonksiyonlar : XY Gösterge Tablo 3 Dif. bas›nç flalteri sinyali (Düflük Bas›nç) 0 = Aç›k - 1 = Kapal› Program Saati Kanal 1 (Is›tma) 0 = Kapal› - 1 = Is› Talebi RAM üzerinden ekstern (har›ci) pompa 0 = Kilitli - kapatmas› (Klemens 5) 1 = Is› Talebi Toplam ›s› talebi, Örn. TA 211E, TR 200 veya 0 = Kilitli - gidifl suyu - NTC’ si 1 = Is› Talebi S›cak kul. suyu talebi, Mikroflalter 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Displayin sadece sa¤ henesinin sorgulanabildi¤i fonksiyonlar : 3.9 4.2 4.3 4.5 4.6 Tablo 4 Tan›mlama XY Gösterge Resetleme ON/OFF Oda Termostat› 0 = Kilitli - (Klemens Ls - Lr) 1 = Is› Talebi Program Saati Kanal 2 (S›cak Kul. Suyu Boyleri) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi TA 211E ‘den ›s› talebi 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi S›cak tutma fonksiyonu, Eflanjör 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Dahili sorgulama (Fonksiyon 2.4, 2.6) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 3.9 Ekstern (harici) denetleyici (Klemens 8 - 9) 0 = Kilitli - 1 = Is› Talebi 10 Bosch - Heatronic Ünitesi Fonksiyonlar› 2.5.2 2. Servis Düzlemi Operasyon Bir servis fonksiyonunu de¤ifltirmek veya sorgulamak için : ® ve butonlar›na ayni anda bas›n ve displayde = = görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ve butonlar› yanar. ® Arzulanan servis kodu displayde görüntüye gelinceye kadar dü¤mesini çevirin. Seçilen fonksiyonun aktüel de¤eri, yaklafl›k 5 saniye sonra displayde görüntüye gelir. ® Gerekiyorsa de¤eri de¤ifltirmek için dü¤mesini çevirin. Servis fonksiyonunu de¤ifltirdikten veya sorgulad›ktan sonra : ® ve butonlar›na ayni anda bas›n ve displayde [ ] görüntüye gelinceye kadar bas›l› tutun. ® ve dü¤melerini bafllang›çtaki ayarl› olan de¤erlerine getirin. Tüm ayar de¤erlerini fabrika ç›k›fl ayarlar›na geri getirmek (resetlemek) için : ® Cihaz› kapat›n. ® ve butonlar›na birlikte bas›n ve bas›l› tutun. ® Cihaz› aç›n, ve butonlar›n› bas›l› tutun. Displayde birbiri ard›nca afla¤›daki kodlar görüntüye gelir. P3 ® P4 ® r2. ® Displayde [ ] sembolü görüntüye gelinceye kadar ve butonlar›n› yaklafl›k 8 saniye süreyle birlikte bas›l› tutun. De¤ifltirilebilen De¤erler Tablo 5 5.0 5.1 5.3 Tan›mlama Gösterge Sahas› Reset De¤eri Max. ›s›tma gücü (›s›tma devresi) 0 - 99 % 99 Gaz beslemesi olmaks›z›n ateflleme 0 = OFF 0 elektrodlar› testi 1 = ON At›k gaz sensörü s›cakl›k s›n›rlamas› : 0 - 2 0 0 = S›n›rlama yok 1 = 100 °C’ ta s›n›rl› 2 = Gidifl suyu s›cakl›¤›na ba¤›ml› olarak s›n›rlama (sadece Avusturya için) 5.4 Min. gidifl suyu s›cakl›¤› (›s›tma devresi) 0 - 99 °C 45 5.5 Min. ›s›tma gücü (›s›tma devresi) 0 - 99 % 0 11 Elektrik Devre fiemas› 4.1 Ateflleme Trafosu 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.1 At›k Gaz Emn. Sensörü 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 18 Sirkülasyon Pompas› 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 36.1 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 52 Magnet Ventil 1 (Emn.) 56 CE 428 Gaz Armatürü 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 68 Magnet Ventil 2 (Modülasyon) 84 Kumanda Magneti / Hidro fialter 135 Ana fialter 136 Gidifl Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 151 Sigorta T 2,5 A, AC 230 V 153 Trafo 161 Köprü 300 Kod Anahtar› 302 Toprak Ba¤l. 310 Kul. Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 312 Sigorta T 1,6 A 313 Sigorta T 0,5 A 314 Entegre Tip D›fl Hava Term. TA 211 E Soket Girifli 315 Oda Term. Klemensi Ba¤l. 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 318 DT 1/2 Program Saati Soket Girifli (Cihaza Montaj Tipi) 325 Elektronik Kart 328 Klemens Kutusu AC 230 V 328.1 230V Term. Ba¤l. (LS/LR köprüsünü ç›kart›n) 363 Brülör ‹flletmesi Kontrol Lambas› 364 ON/OFF Kontrol Lambas› 365 Bacac› Butonu 366 Servis Butonu 367 ECO Butonu 413 Debi Ölçer Resim 3 6.3 36.1 315 1 2 4 7 8 9 302 ECO 68 161 136 310 33 25V 230V/AC L N Ns Ls LR 313 18 151 32 314 153 300 52 230V M 56 6 135 328 318 312 328.1 4.1 6 720 610 309-07.1D 364 365 61 317 366 367 363 325 84 M 413 6.1 3 Elektrik Devre fiemafl› 3.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) 12 3.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) Elektrik Devre fiemas› 4.1 Ateflleme Trafosu 6 Limit Termostat (Eflanjör) 6.3 S›cakl›k Sensörü (NTC) (Kul. Suyu) 18 Sirkülasyon Pompas› 32 Denetleme Elektrodu 33 Ateflleme Elektrodu 36.1 Gidifl Suyu S›cakl›k Sensörü (NTC) 52 Magnet Ventil 1 (Emn.) 56 CE 428 Gaz Armatürü 61 Ar›za Göstergesi / Reset Butonu 68 Magnet Ventil 2 (Modülasyon) 84 Kumanda Magneti / Hidro fialter 135 Ana fialter 136 Gidifl Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 151 Sigorta T 2,5 A, AC 230 V 153 Trafo 161 Köprü 226 Fan 228 Diferansiyel Bas›nç fialteri 300 Kod Anahtar› 302 Toprak Ba¤l. 310 Kul. Suyu S›cakl›k Ayarlay›c›s› 312 Sigorta T 1,6 A 313 Sigorta T 0,5 A 314 Entegre Tip D›fl Hava Term. TA 211 E Soket Girifli 315 Oda Term. Klemensi Ba¤l. 317 Multifonksiyon Gösterge (Display) 318 DT 1/2 Program Saati Soket Girifli (Cihaza Montaj Tipi) 325 Elektronik Kart 328 Klemens Kutusu (AC 230 V) 328.1 230V Term. Ba¤l. (LS/LR köprüsünü ç›kart›n) 363 Brülör ‹flletmesi Kontrol Lambas› 364 ON/OFF Kontrol Lambas› 365 Bacac› Butonu 366 Servis Butonu 367 ECO Butonu 413 Debi Ölçer 6.3 36.1 315 1 2 4 7 8 9 302 ECO 68 161 136 310 33 25V 230V/AC L N Ns Ls LR 313 18 151 32 314 153 300 52 230V M 56 6 135 328 318 312 328.1 4.1 6 720 610 310-08.1D 364 365 61 317 366 367 363 325 84 226 M 228 M 413 Resim 4 13 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4.1 B1 RDW 24/28 Bacal› (ZWC 24/28-1K) Poz. Tan›mlama Ölçüm Noktas› Olmas› Gereken De¤er Heatronic- Parametresi Tolerans Aç›klama 6 Beyaz Soket Klemens : 5 - 6 Kablo Rengi : Siyah 0 W  110 °C 6.1 20 °C => 14.7 k W 70 °C => 2.3 kW Parametre 0.5 0 - 199 °C [yXX] OFF S›cakl›¤› = = 72 .. 90 °C 6.3 25 °C => 12W kW 60 °C = > 3.25W kW Parametre 0.2 0 – 99 °C ± 0,5 kWW 18 160 W W 117WW 117 WW Pompa ba¤lant›s›nda ölçün 32 ~ 4 – 5 mA 36.1 W W Parametre 0.1 0 – 99 °C ± 1 kWW ± 40 WW 52 164 WW ± 17 WW 68 40 W min.: 180 mA max.: 400 mA Parametre 3.1 0 – 99 x 4 mA ± 3 WW 84 24 V DC 151 Cihaz›n gerilim beslemesini kesin ! 153 Girifl Klemens : 5–7 Ç›k›fl Klemens: 10–11 Klemens: 12–13 41 W 1,4 W 0,2 W Tarafoda ölçüm yap›l›rken cihaz›n gerilim beslemesi kesilmifl olmal›d›r ! 312 Sigorta T 1,6 A 24 V DC Sigorta W 313 Sigorta T 0,5 A 5 V DC W 315 Oda Termostat Ba¤lant›s› 1 – 4 2 – 4 24 Vcc 6,5 – 20 Vcc Parametre 1.4 413 Debi Sensörü S›c. Kul. Suyu (Türbin) Beyaz Soket Klemens: 16-19-20 Kablo Rengi : Siyah 9,6 ±2Hz = 1,5l/ d a k . 68,7 ±6 Hz = 10 l/dak. Parametre 3.7 0 - 199 0.1 l/dak. [yXX] Tablo 6 Limit Termostat Ana Eflanjör S›cakl›k S›n›r› = At›k Gaz NTC Sensör Beyaz Soket Klemens : 14 - 15 Kablo Rengi : Siyah Kul. Suyu Ç›k›fl› NTC Sensör Beyaz Soket Klemens : 17 - 18 Kablo Rengi : Oranj Pompa ‹fll. Tarz› 1 ‹fll. Tarz› 2 ‹fll. Tarz› 3 ‹yonizasyon Elektrodu Beyaz Soket Klemens : 11 Kablo Rengi : Siyah Gidifl Suyu NTC Sensörü Beyaz Soket Klemens : 12 - 13 Kablo Rengi : K›rm›z› 25 °C => 10 k W 100 °C => 0.68 k W Gaz Emn. Ventili 1 Beyaz Soket Klemens : 7 - 8 Kablo Rengi : Kahve Gaz Armatürü Beyaz Soket Klemens : 1 - 2 Kablo Rengi : Mavi 3 Yollu Vana Beyaz Soket Klemens : 1-2-3 Kablo Rengi : Viyolet Sigorta T2.5 A, 230 VAC Sigortan›n kendisinde 0 W Heatronic Trafo 0 Sigorta 0 W 14 Elektrik Ölçüm Tablolar› 4.2 B1 RDW 24/28 Herm. (ZWC 24/28-1A) Poz. Tan›mlama Ölçüm Noktas› Olmas› Gereken 
 
 
 
Ana Sayfa | Servis Talep Formu | Bosch Klima | Bosch Kombi | Servislerimiz| Gizlilik| İletişim
© Copyright 2019 Klima Kombi. Tüm Hakları Saklıdır.